Proves objectives de llengua catalana

Educacion pedagogia
978-84-7584-177-9
CASTELLANO
150
230cm
160cm
LAERTES CATALA

Molts professionals de l'ensenyament en general, però sobretot de l'ensenyament de la llengua catalana, segur que s'han preguntat més d'una vegada: ¿Com m'ho podria fer per avaluar si els meus alumnes han aconseguit els objectius marcats a la programació o no, i a més d'una manera fiable i objectiva? ¿Quin rendiment tenen en realitat els meus alumnes en relació a altres centres o nivells? ¿Com podria fer un seguiment del seu aprenentatge al llarg del curs? ¿Com és que no hi ha cap prova que em permeti de diagnosticar com està cada alumne en cada un dels aspectes de la llengua (vocalis-me, consonantisme, accentuació, morfologia dels pronoms o dels verbs, sintaxi, lèxic, etc.), i així poder aplicar una solució personalitzada o per grups per tal de poder economitzar esforços ells i jo mateix? Totes aquestes qüestions responen a la necessitat que la major part del professorat té d'unes proves que permetin contrastar grups i avaluar objectivament.L'absència quasi total d'instruments d'avaluació és una més de les mancances o -assignatures pendents- que s'observen en el nostre sistema educatiu. Proves Objectives de Llengua Catalana, de Rafel Bisquerra i Alfred Sargatal, ve precisament a omplir aquesta llacuna. El llibre consta de:a) una proposta d'objectius de llengua catalana a aconseguir per qualsevol ciutadà de Catalunya, com a punt de partida per realitzar una avaluació objectiva;b) la Prova Objectiva de Llengua Catalana (POLC), que es presenta en tres formes paral-leles, aplicables a partir de finals de l'EGB, al llarg de total'FP,el BUP, el COU, l'ensenyament secundari obligatori i el nou batxillerat de la Reforma, i fins i tot a la Universitat -i, no cal dir-ho, en empreses, ajuntaments o departaments administratius en general-;c) el manual de la POLC per al professor;d) d'altres instruments de mesura, referits al dictat, a l'expressió escrita i a l'eficiència lectora.Opcionalment, l'edició es complementa amb un pack de materials de suport en què s'inclou: 20 quaderns de cada una de les formes de la POLC, dos fulls de resposta i dos fulls de diagnòstic analític, aquests últims perquè es puguin fotocopiar.